Arton Auto Oy - Laskutustiedot 

Invoicing data - Fakturaadressinformation

Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme verkkolaskuja. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa.

Verkkolaskuosoitetietomme:

Yrityksemme tiedot:
Nimi: Arton Auto Oy
Y-tunnus: 0796305-3
Verkkolaskuosoite: 003707963053

Välitystiedot:
Välittäjä: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti, pyydämme toimittamaan paperiset ostolaskut osoitteella:
Arton Auto Oy
07963053
PL 100
80020 Kollektor Scan

Huomioittehan, että:
 • Sarjanumeron tulee olla mukana jokaisen laskun osoitekentässä, ei vain kuoressa.
 • Käytättehän tekstin värinä vain mustaa.
 • Lähetättehän skannaukseen vain laskuja liitteineen.
 • Ettehän käytä niittejä.
Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla seuraavilla ohjeilla:
 • Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina.
 • Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut.
 • Yhdessä sähköpostiviestissä voi lähettää useita laskuja. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi.
 • Yksi sähköposti voi maksimissaan olla 10Mb.
 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja, versio 1.3 tai uudempi.
 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
 • Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä: a-z, A-Z, 0-9.
PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella: invoice-07963053@kollektor.fi

We handle our invoices electronically and receive e-invoices. Our e-invoicing service provider is Maventa.

Our e-invoicing data:

Company information
Name: Arton Auto Oy
VAT-number: 0796305-3
E-invoicing address: 003707963053

Operator information
Operator: Maventa
Operator Broker ID: 003721291126
Operator Broker ID in banking network: DABAFIHH

If you are not able to send invoices electronically, please send paper invoices to the following address:
Arton Auto Oy
07963053
PL 100
80020 Kollektor Scan

Please note the following:
 • The serial number in each invoice’s address field, not only on the envelope.
 • Only black text.
 • Send only invoices with attachments to scanning.
 • Do not use staples.
 • You can also send PDF-invoices, following these instructions:
 • Invoices sent as e-mail attachments.
 • Only one invoice per file, which includes all the pages of the invoice.
 • You can send multiple invoices in one email. All files with an individual name.
 • One e-mail can be maximum 10Mb.
 • PDF-files need to be real PDF-documents, version 1.3 or newer.
 • PDF-files cannot be locked or password-protected.
 • The dimension of the document can be maximum 210 x 297 mm.
 • The name of the attachment can only include the regular marks: a-z, A-Z, 0-9.
PDF-invoices can be sent to the address: invoice-07963053@kollektor.fi

Vi behandlar fakturor elektroniskt och tar emot e-fakturor. Vår e-faktureringsoperatör är Maventa.

Vår e-fakturaadressinformation:

Vår företagsinformation
Namn: Arton Auto Oy
FO-nummer: 0796305-3
E-faktura address: 003707963053

Operatörsinformation
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:
Arton Auto Oy
07963053
PL 100
80020 Kollektor Scan

Vänligen notera att:
 • Serienumret ska finnas med i adressfältet på varje faktura, inte bara på kuvertet.
 • Använd bara svart som färg på texten.
 • Skicka endast fakturor med bilagor för skanning.
 • Använd inte nitar.
 • Du kan också skicka e-postfakturor i PDF-format med följande instruktioner:
 • Fakturor skickas som e-postbilagor.
 • En faktura per fil, som innehåller en faktura för alla sidor.
 • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha ett eget namn.
 • Ett e-postmeddelande kan vara högst 10Mb.
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument, version 1.3 eller nyare.
 • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
 • Dokumentets yttre dimension kan vara högst 210 x 297 mm.
 • Bilagans namn får inte innehålla fler än de vanliga tecknen: a-z, A-Z, 0-9.
Fakturor i PDF-format kan skickas till: invoice-07963053@kollektor.fi

Edustamamme merkit